2008_Civic_Hybrid_101_2500_1.jpg

2008 Honda Civic Hybrid.